بطری گلی
بطری گلی code : 2301031 capacity : 1000 ml weight : 45 gr height : 268 mm neck : 28 mm material : pet
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 2
 • تعداد رای : 0
گالن 2000cc دسته دار پت
گالن 2000cc دسته دار پت code : 2301014 capacity : 750 ml weight : 33 gr height : 260 mm neck : 28 mm material : pet
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 1
 • تعداد رای : 0
بطری پن پت
بطری پن پت code : 2301014 capacity : 750 ml weight : 33 gr height : 260 mm neck : 28 mm material : pet
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 2
 • تعداد رای : 0
 بطری استوانه ای
بطری استوانه ای code : 2101025 capacity : 1000 ml weight : 50 gr height : 270 mm neck : 46 mm materal : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 0
 • تعداد رای : 0
 گالن پن
گالن پن code : 2107134 capacity : 3750 ml weight : 175 gr height : 300 mm neck 1 : 38 mm neck 2 : 45 mm material : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 2
 • تعداد رای : 0
گالن 4000cc خمره ای
گالن 4000cc خمره ای code : 2101037 capacity : 4000 ml weight : 125 gr height : 330 mm neck : 32 mm material : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 2
 • تعداد رای : 0
سطل 5 کیلویی سیمرسا
سطل 5 کیلویی سیمرسا code : 2407087 capacity : 5 lit weight : 250 gr height : 200 mm neck : 200 mm material : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 2
 • تعداد رای : 0
 بطری لوله بازکن
بطری لوله بازکن code : 2101012 capacity : 1000 ml weight : 90 gr height : 328 mm neck : 28 mm material : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 2
 • تعداد رای : 0
 گالن دسته مثلثی
گالن دسته مثلثی code : 2101022 capacity : 4000 ml weight : 200 gr height : 280 mm neck : 38 mm material : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 2
 • تعداد رای : 0
بطری استوانه ای استاپردار
بطری استوانه ای استاپردار code : 2101050 capacity : 1000 ml weight : 53 gr height : 250 mm neck : 24 mm material : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 2
 • تعداد رای : 0
گالن دو خطی
گالن دو خطی code : 2101023 capacity : 4000 ml weight : 220 gr height : 280 mm neck : 38 mm material : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 3
 • تعداد رای : 0
بطری لاوه
بطری لاوه code : 2107133 capacity : 1000 ml weight : 75 gr height : 265 mm neck : 60 mm material : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 1
 • تعداد رای : 0